GİZLİLİK YÜKÜMLÜLÜĞÜNE VE KİŞİSEL VERİ KORUMASINA DAİR PROTOKOL

İşbu “Gizlilik Yükümlülüğüne ve Kişisel Veri Korumasına Dair Protokol” (Bundan sonra “Protokol” olarak anılacaktır) bir tarafta “İnşirah Cad. Anadolu Apt. No:13 Bebek/Beşiktaş/İstanbul Türkiye” adresinde bulunan MERGÖZ AYAK.TEKS.ELK.PAZ. İTH. İHR. SAN. Ve TİC. LTD. ŞTİ. ile diğer tarafta ………………………………………………….. adresinde bulunan …………………………………………. (bundan böyle kısaca “Tedarikçi” olarak anılacaktır) arasında; taraflar arasında daha önce ………………… tarihinde akdedilmiş olan Tedarikçi Sözleşmesi’nin (bundan böyle kısaca “Sözleşme” olarak anılacaktır) eki ve ayrılmaz parçası olarak imzalanmıştır.
“MERGÖZ AYAK.TEKS.ELK.PAZ. İTH. İHR. SAN. Ve TİC. LTD. ŞTİ.” ve “Tedarikçi” bundan böyle birlikte “Taraflar”, ayrı ayrı “Taraf” olarak anılacaktır.

Madde 1. Protokol’ün Konusu:

İşbu Protokol’ün konusu; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kişisel veri olarak sayılan veriler dahil olmak üzere, Sözleşme’nin ifası kapsamında herhangi bir suretle elde edilen ve/veya Taraflar arasında aktarılan tüm bilgilere ilişkin olarak yürürlükteki mevzuatlar doğrultusunda alınması gereken tüm önlemlerin alınması ve bu verilerin gizliliğinin sağlanması hususunda Taraflar’ın hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.
Madde 2. Gizli Bilgi Tanımı:
Bu Protokol kapsamında Gizli Bilgi; Sözleşme’nin imzalanmasından önce ve Sözleşme’nin imzalanmasını takiben yürürlükte kaldığı süre boyunca, bizatihi Sözleşme ve ekleri de dahil olmak üzere, MERGÖZ AYAK.TEKS.ELK.PAZ. İTH. İHR. SAN. Ve TİC. LTD. ŞTİ. tarafından Tedarikçi’ye aktarılacak veya verilecek ve/veya Tedarikçi’nin Sözleşme’nin imzalanmasından önce ya da sonra herhangi bir şekilde temin edeceği veya muttali olacağı; ürün bilgileri, tahsilat bilgileri dahil her türlü finansal data, iş planları, eğitim planları ve dokümanları, know-how, MERGÖZ AYAK.TEKS.ELK.PAZ. İTH. İHR. SAN. Ve TİC. LTD. ŞTİ. ve/veya MERGÖZ AYAK.TEKS.ELK.PAZ. İTH. İHR. SAN. Ve TİC. LTD. ŞTİ.’nin ticari ilişki içinde bulunduğu 3. gerçek ya da tüzel kişiler MERGÖZ AYAK.TEKS.ELK.PAZ. İTH. İHR. SAN. Ve TİC. LTD. ŞTİ. ‘nin ortaklıkları veya MERGÖZ AYAK.TEKS.ELK.PAZ. İTH. İHR. SAN. Ve TİC. LTD. ŞTİ. ‘nin bağlı olduğu ortaklıklara ait kişisel veriler ve her türlü bilgi ve belgeler, Sözleşme konusu ile ilgili olarak Tedarikçi ile yapılan her türlü tartışma, görüşme, toplantı vb. dahil ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla yazılı, sözlü, elektronik tüm bilgi ve belge ve bunların yer aldığı her türlü materyal anlamına gelmektedir.
Madde 3. Gizlilik Yükümlülüğü:
3.1. Tedarikçi, Gizli Bilgiler ’in kamuya mal olan kısımları, adli ya da idari mercilerin yasalar çerçevesinde Gizli Bilgi’yi talep etmesi halleri istisna olmak üzere, edindiği işbu Gizli Bilgi’leri, gerek Sözleşme’nin yürürlükte kaldığı süre boyunca ve Sözleşme’nin herhangi bir sebeple sona ermesinden itibaren süresiz olarak hiçbir şekilde ifşa etmeyecektir.
3.2. Tedarikçi, Gizli Bilgi’leri, sadece Sözleşme’nin yürütülmesi ve gerçekleştirilmesinde çalışacak ve “ihtiyacı olan” kanuni temsilcileri, vekilleri, yöneticileri, danışmanları, ilgili tüm personel ve hizmet ve/veya vekalet ilişkisi içinde olduğu kişilere “gizli”, “özel” gibi gizlilik düzeyi hakkında uyarıcı notlar ve ibareler koymak suretiyle iletecektir. Tedarikçi, kanuni temsilcileri ve vekilleri yöneticileri, danışmanları dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın ilgili tüm personel ve hizmet ve/veya vekâlet ilişkisi içinde olduğu 3. kişilerin gizlilik yükümlülüklerine uymasını sağlayacağını ve bu gizlilik yükümlülüğünün hizmet verdikleri süre içinde veya daha sonra, bu sayılanlar tarafından ihlal edilmesinden dolayı MERGÖZ AYAK.TEKS.ELK.PAZ. İTH. İHR. SAN. Ve TİC. LTD. ŞTİ.’ye karşı münhasıran sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.
3.3. Tedarikçi, edindiği Gizli Bilgi’leri, MERGÖZ AYAK.TEKS.ELK.PAZ. İTH. İHR. SAN. Ve TİC. LTD. ŞTİ. ‘nin yazılı onayı olmaksızın, Sözleşme’nin yürütülmesi ve gerçekleştirilmesi için ve sadece kendi iç kullanımı halleri hariç olmak üzere, kopyalamayacak, çoğaltmayacak, herhangi bir sebeple 3. gerçek ya da tüzel kişiye, kamuya ve Sözleşme konusu iş ve hizmet ile ilgili olmayan personeline açıklamayacak ya da bu şekilde sonuçlanacak davranışlarda bulunmayacaktır.
3.4. İşbu Protokol konusu gizliliği koruma yükümlülüğü, sadece Sözleşme kapsamında MERGÖZ AYAK.TEKS.ELK.PAZ. İTH. İHR. SAN. Ve TİC. LTD. ŞTİ. ‘nin bildirdiği, ifşa ettiği ya da Tedarikçinin MERGÖZ AYAK.TEKS.ELK.PAZ. İTH. İHR. SAN. Ve TİC. LTD. ŞTİ. hakkında edindiği değil; işbu Sözleşme’nin imzalanmasından önce bilinen ya da doğrudan ya da dolaylı olarak 3.kişilerden temin edilen Gizli Bilgi’ler için de geçerlidir.
3.5. Gizli Bilgi, Tedarikçi tarafından kısmen ya da tamamen, işbu Protokol hükümlerine aykırı şekilde 3. gerçek ya da tüzel kişilere açıklanmış olsa bile, Tedarikçinin açıklanmamış kısma ilişkin gizlilik yükümlülüğü aynı şekilde devam edecektir.
3.5. Tedarikçi, Sözleşme’nin herhangi bir sebeple sona ermesi halinde, tüm Gizli Bilgi’yi MERGÖZ AYAK.TEKS.ELK.PAZ. İTH. İHR. SAN. Ve TİC. LTD. ŞTİ. ‘nin talebine gerek kalmaksızın ve hiçbir suret veya kopya almaksızın Sözleşme’nin sona erdiği tarihten itibaren en geç 24 (yirmi dört) saat içinde MERGÖZ AYAK.TEKS.ELK.PAZ. İTH. İHR. SAN. Ve TİC. LTD. ŞTİ.’ye iade edecek, iadesi mümkün olmayan bilgi, doküman ve materyalleri MERGÖZ AYAK.TEKS.ELK.PAZ. İTH. İHR. SAN. Ve TİC. LTD. ŞTİ. ‘nin yazılı onayını almak suretiyle derhal imha edecektir.
Madde 4. Kişisel Verilerin Korunması Özelinde Tedarikçi Yükümlülükleri:

4.1. Tedarikçi, MERGÖZ AYAK.TEKS.ELK.PAZ. İTH. İHR. SAN. Ve TİC. LTD. ŞTİ. tarafından kendisine açıklanan ve/veya Tedarikçi tarafından elde edilen ve/veya öğrenilen ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili sair hukuki düzenlemeler kapsamında kişisel veri ve özel nitelikli kişisel veri (bundan böyle birlikte “Kişisel Veriler” olarak anılacaktır) olarak tanımlanan her türlü veriyi sadece MERGÖZ AYAK.TEKS.ELK.PAZ. İTH. İHR. SAN. Ve TİC. LTD. ŞTİ. ile arasındaki ticari ilişkinin ifası kapsamında işlemek ve kullanmakla yükümlüdür. Tedarikçi Kişisel Verileri, ticari ilişki kapsamında yazılı olarak izin verilen ve aktarım şartlarını taşıyan haller ve mevzuatta istisna olarak yer alan durumlar hariç olmak üzere hiçbir şekilde üçüncü kişi ya da kurumlara aktaramaz veya başka bir amaçla başka bir sözleşme ilişkisinde veya sair ticari olsun veya olmasın herhangi bir faaliyette kullanamaz. MERGÖZ AYAK.TEKS.ELK.PAZ. İTH. İHR. SAN. Ve TİC. LTD. ŞTİ. tarafından Tedarikçi’ye açıklanan ve/veya Tedarikçi tarafından elde edilen ve/veya öğrenilen Kişisel Veriler’in gizliliğinin sağlanmasından bizzat Tedarikçi sorumludur. Tedarikçi yapılan çalışmalar sonucunda edindiği Kişisel Verileri ve bu verilerle ilgili tüm belgeleri, araç ve gereçleri ve sair tüm unsurları, amacı dışında, başka bir sözleşme ilişkisinde veya sair herhangi bir işte kullanamaz, dağıtamaz, üçüncü kişilere ya da kurumlara ya da yurtdışına aktaramaz ve sair herhangi bir surette işleyemez.

4.2. Tedarikçi; Sözleşme’nin ifası kapsamında MERGÖZ AYAK.TEKS.ELK.PAZ. İTH. İHR. SAN. Ve TİC. LTD. ŞTİ.’ye aktardığı tüm Kişisel Verileri, veri sahiplerinden ya da üçüncü kişilerden usulüne uygun şekilde toplamak, mevzuatta öngörülen aydınlatma yükümlülüğünü tam olarak yerine getirmek, Kişisel Verilerin MERGÖZ AYAK.TEKS.ELK.PAZ. İTH. İHR. SAN. Ve TİC. LTD. ŞTİ.’ye aktarımı için tüm hukuki altyapıyı oluşturmak, bu Kişisel Verilerin işlenme amacına uygun şekilde iş süreçlerini yönetmek ve sair tüm kanuni yükümlülüklerini gereği gibi ve zamanında yerine getirmekle mükelleftir.

4.3. Tedarikçi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda sayılan istisnalar hariç olmak üzere, Kişisel Veriler’in hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, Kişisel Veriler’e hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve Kişisel Veriler’in muhafazasını sağlamak amacıyla Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun vereceği kararlar, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na dayanılarak çıkarılacak ikincil düzenlemeler, yargı kararları ve sair hukuki düzenlemeler kapsamında getirilebilecek standartlarda güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almak zorundadır. Tedarikçi, veri güvenliğine ilişkin olarak MERGÖZ AYAK.TEKS.ELK.PAZ. İTH. İHR. SAN. Ve TİC. LTD. ŞTİ. tarafından öngörülen uygulamaları gereği gibi yerine getirmekle mükelleftir. MERGÖZ AYAK.TEKS.ELK.PAZ. İTH. İHR. SAN. Ve TİC. LTD. ŞTİ. ‘nin bu konuda Tedarikçi ’ye yaptığı yönlendirmeler Tedarikçinin ilgili mevzuatta ve bu Protokol’de düzenlenen yükümlülüklerini, hukuki ve cezai sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
4.4. Tedarikçi, kendi bünyesinde 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümlerinin uygulanmasını sağlamak amacıyla bahsi geçen Kanun kapsamında gerekli denetimleri yapmak veya yaptırmak zorundadır. Tedarikçi, işbu Protokol’ü imzalamakla, MERGÖZ AYAK.TEKS.ELK.PAZ. İTH. İHR. SAN. Ve TİC. LTD. ŞTİ. ‘nin denetim ile görevlendireceği yetkili kişilerin Tedarikçi’nin yükümlendiği edimler ile ilgili olarak kendisinden her türlü bilgi ve belgeyi temin etme yetkisinin bulunduğunu, bu denetimlerin yapılabilmesi için bilgi işlem sistemleri ile kayıt ve defterlerinin MERGÖZ AYAK.TEKS.ELK.PAZ. İTH. İHR. SAN. Ve TİC. LTD. ŞTİ. denetimine açık tutulacağını kabul ve taahhüt eder. MERGÖZ AYAK.TEKS.ELK.PAZ. İTH. İHR. SAN. Ve TİC. LTD. ŞTİ.’nin Tedarikçi nezdinde gerçekleştireceği denetimler Tedarikçinin ilgili mevzuatta ve bu Protokol’de düzenlenen yükümlülüklerini, hukuki ve cezai sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
4.5. Tedarikçi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 22. maddesi kapsamında Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na verilen yetkiler kapsamında yapılacak denetimlerde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından talep edilecek her türlü bilgi ve belgeyi zamanında ve doğru olarak vermekle ve bunlara ilişkin her türlü elektronik, manyetik ve benzeri ortamlardaki kayıtları ve bu kayıtlara erişim ve kayıtları okunabilir hale getirmek için gerekli tüm sistem ve şifreleri incelemeye hazır bulundurmak ve işletmekle yükümlüdür.
4.6. Tedarikçi, MERGÖZ AYAK.TEKS.ELK.PAZ. İTH. İHR. SAN. Ve TİC. LTD. ŞTİ. tarafından açıklanan ve/veya Tedarikçi tarafından elde edilen ve/veya öğrenilen Kişisel Veriler’in herhangi bir şekilde yetkisiz birisinin eline geçmesi, kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi veya herhangi bir şekilde ifşa olması durumunda bu durumu en kısa sürede MERGÖZ AYAK.TEKS.ELK.PAZ. İTH. İHR. SAN. Ve TİC. LTD. ŞTİ.’ye güvenli olan bir yolla bildirmeyi, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ikincil düzenlemeler gereği Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na ve kişisel verisi ihlal edilenlere MERGÖZ AYAK.TEKS.ELK.PAZ. İTH. İHR. SAN. Ve TİC. LTD. ŞTİ.’ne bilgi vermeden ve MERGÖZ AYAK.TEKS.ELK.PAZ. İTH. İHR. SAN. Ve TİC. LTD. ŞTİ. ‘nin yazılı iznini almadan hiçbir şekilde bilgi vermemeyi, MERGÖZ AYAK.TEKS.ELK.PAZ. İTH. İHR. SAN. Ve TİC. LTD. ŞTİ. ‘nin talimatları dışında hareket etmemeyi kabul ve taahhüt eder.
Madde 5. Yükümlülüklerin İhlalinden Sorumluluk:
Tedarikçi’nin işbu Protokol’de yer alan hükümlere ve mevzuata her türlü aykırılığı, Sözleşme’nin esaslı ihlali sayılacak olup böyle bir durumda MERGÖZ AYAK.TEKS.ELK.PAZ. İTH. İHR. SAN. Ve TİC. LTD. ŞTİ., Sözleşme’yi kendisi aleyhine herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmaksızın noter marifetiyle bildirimde bulunmak suretiyle derhal feshedebilecektir. Tedarikçi, işbu Protokol’de yer alan hükümlere veya mevzuata aykırı davranması sebebiyle MERGÖZ AYAK.TEKS.ELK.PAZ. İTH. İHR. SAN. Ve TİC. LTD. ŞTİ.‘nin, ortaklarının, personelinin, müşterilerinin, tedarikçilerinin, temsilcilerinin vs. maruz kalabileceği talep, soruşturma, dava vs. aşamalarda tüm sorumluluğun kendisinde olduğunu, bu süreçlerde gerekli tüm bilgi ve belgeleri sağlayarak MERGÖZ AYAK.TEKS.ELK.PAZ. İTH. İHR. SAN. Ve TİC. LTD. ŞTİ., ortaklarını, personelini, müşterilerini, Tedarikçilerini, tedarikçilerini, temsilcilerini vs. tüm hukuki ve cezai sorumluluktan beri kılacağını, her türlü zararı derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini kabul ve taahhüt eder. Böyle bir durumda MERGÖZ AYAK.TEKS.ELK.PAZ. İTH. İHR. SAN. Ve TİC. LTD. ŞTİ., herhangi bir üçüncü kişi ya da kuruma tazminat, idari para cezası vs. ad altında ödemek zorunda kalacağı tüm bedelleri ve faiz, yargılama gideri, vekalet ücreti gibi ferilerini Tedarikçi ‘ye rücu edebilir. MERGÖZ AYAK.TEKS.ELK.PAZ. İTH. İHR. SAN. Ve TİC. LTD. ŞTİ. ‘nin, aleyhine olarak ödeme yükümlülüğü veya sair yaptırım getiren herhangi bir talep ya da kararın iptali için görüşmelere başlaması ya da hukuki yola başvurması rücu hakkına halel getirmez; Tedarikçi, talep tarihinden itibaren en geç 2 (iki) gün içerisinde MERGÖZ AYAK.TEKS.ELK.PAZ. İTH. İHR. SAN. Ve TİC. LTD. ŞTİ.‘nin rücu talebini, ilgili kişi, kurum veya kuruluşa yapılan ödeme tarihinden itibaren işletilecek ticari avans faizi ile birlikte yerine getirecektir. Başlatılan görüşmeler ya da başvurulan hukuki yol neticesinde MERGÖZ AYAK.TEKS.ELK.PAZ. İTH. İHR. SAN. Ve TİC. LTD. ŞTİ. nezdinde iptal edilen yaptırımlar, bu süreçte MERGÖZ AYAK.TEKS.ELK.PAZ. İTH. İHR. SAN. Ve TİC. LTD. ŞTİ.’nin ödemek zorunda kalacağı yargılama gideri, vekalet ücreti, harç ve sair masraflar düşüldükten sonra Tedarikçi ‘ye iade edilir. MERGÖZ AYAK.TEKS.ELK.PAZ. İTH. İHR. SAN. Ve TİC. LTD. ŞTİ.’nin Sözleşmede düzenlenen hakları (cezai şart talebi vs.) saklıdır.
Madde 6. Yetki:
İşbu Protokol’den doğacak uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

6 (altı) madde ve 3 (üç) sayfadan oluşan işbu Protokol …………………….. tarihinde 2 (iki) suret olarak imzalanmış ve yürürlüğe girmiştir. Taraflar arasında akdedilen Sözleşme’nin sona ermesinden sonra da işbu Protokol süresiz olarak yürürlükte kalmaya devam edecektir.

MERGÖZ AYAK.TEKS.ELK.PAZ. İTH. İHR. SAN. Ve TİC. LTD. ŞTİ. Tedarikçi

Alışveriş Sepeti